MUO-020619/02: Vila Froehlich, Zagreb, Bosanska ul. 20: arhitektonski nacrt
MUO-020619/02: Vila Froehlich, Zagreb, Bosanska ul. 20: arhitektonski nacrt