MUO-015066/01: KASTAV: negativ
MUO-015066/01: KASTAV: negativ