MUO-008310/04: ZZ 29.IV.-8.V.1939. ZAGREBAČKI ZBOR: plakat
MUO-008310/04: ZZ 29.IV.-8.V.1939. ZAGREBAČKI ZBOR: plakat