MUO-015879: hockey 74 svetovno prvenstvo skupina B: plakat
MUO-015879: hockey 74 svetovno prvenstvo skupina B: plakat