MUO-052149/02: Raimund V. Stillfried: Bosna-Hercegovina: plakat
MUO-052149/02: Raimund V. Stillfried: Bosna-Hercegovina: plakat