MUO-052150: Raimund V. Stillfried: Bosna-Hercegovina: plakat
MUO-052150: Raimund V. Stillfried: Bosna-Hercegovina: plakat