MUO-013412: Štap sa satom: štap sa satom
MUO-013412: Štap sa satom: štap sa satom