MUO-009682/01: Fotografski stativ: stativ
MUO-009682/01: Fotografski stativ: stativ