MUO-009682/02: Fotografski stativ: stativ
MUO-009682/02: Fotografski stativ: stativ