MUO-009682/03: Fotografski stativ: stativ
MUO-009682/03: Fotografski stativ: stativ