MUO-058662: Telefonski aparat Telkom RWT Bratek: telefonski aparat
MUO-058662: Telefonski aparat Telkom RWT Bratek: telefonski aparat