Probrano po: Karlovy Vary
Prikazano 1-80 od 80 zapisa
Faseta
MUO-004197: Tanjur: tanjur
MUO-004197: Tanjur: tanjur
1
MUO-005584: Tanjur: tanjur
MUO-005584: Tanjur: tanjur
2
MUO-005585: Tanjur: tanjur
MUO-005585: Tanjur: tanjur
3
MUO-006119: Svijećnjak: svijećnjak
MUO-006119: Svijećnjak: svijećnjak
4
MUO-007068: Tanjurić: tanjurić
MUO-007068: Tanjurić: tanjurić
5
MUO-008745/411: Velikodostojnik udruge Sokol: fotografija
MUO-008745/411: Velikodostojnik udruge Sokol: fotografija
6
MUO-011399/03: Baka Kusy: fotografija
MUO-011399/03: Baka Kusy: fotografija
7
MUO-011399/04: Časnik: fotografija
MUO-011399/04: Časnik: fotografija
8
MUO-011715/01: Šalica: šalica
MUO-011715/01: Šalica: šalica
9
MUO-011715/02: Šalica: šalica
MUO-011715/02: Šalica: šalica
10
MUO-011715/03: Šalica: šalica
MUO-011715/03: Šalica: šalica
11
MUO-011715/04: Šalica: šalica
MUO-011715/04: Šalica: šalica
12
MUO-011715/05: Šalica: šalica
MUO-011715/05: Šalica: šalica
13
MUO-011715/06: Šalica: šalica
MUO-011715/06: Šalica: šalica
14
MUO-011715/11: Tanjurić: tanjurić
MUO-011715/11: Tanjurić: tanjurić
15
MUO-011715/12: Tanjurić: tanjurić
MUO-011715/12: Tanjurić: tanjurić
16
MUO-011967/01: Boca s čepom: boca s čepom
MUO-011967/01: Boca s čepom: boca s čepom
17
MUO-011967/02: Čašica (dio servisa): čašica
MUO-011967/02: Čašica (dio servisa): čašica
18
MUO-011967/03: Čašica (dio servisa): čašica
MUO-011967/03: Čašica (dio servisa): čašica
19
MUO-011967/04: Čašica (dio servisa): čašica
MUO-011967/04: Čašica (dio servisa): čašica
20
MUO-011967/05: Čašica: čašica
MUO-011967/05: Čašica: čašica
21
MUO-011967/06: Čašica: čašica
MUO-011967/06: Čašica: čašica
22
MUO-011967/07: Čašica: čašica
MUO-011967/07: Čašica: čašica
23
MUO-012194: Dozica za maslac: dozica za maslac
MUO-012194: Dozica za maslac: dozica za maslac
24
MUO-015243/01: Vrčić za kavu: vrčić za kavu
MUO-015243/01: Vrčić za kavu: vrčić za kavu
25
MUO-015243/02: Vrč za mlijeko: vrč za mlijeko
MUO-015243/02: Vrč za mlijeko: vrč za mlijeko
26
MUO-015243/03: Šalica: šalica
MUO-015243/03: Šalica: šalica
27
MUO-015243/04: Šalica: šalica
MUO-015243/04: Šalica: šalica
28
MUO-015243/05: Šalica: šalica
MUO-015243/05: Šalica: šalica
29
MUO-015243/06: Tanjurić: tanjurić
MUO-015243/06: Tanjurić: tanjurić
30
MUO-015243/07: Tanjurić: tanjurić
MUO-015243/07: Tanjurić: tanjurić
31
MUO-015243/08: Tanjurić: tanjurić
MUO-015243/08: Tanjurić: tanjurić
32
MUO-015243/09: Šećernica: šećernica
MUO-015243/09: Šećernica: šećernica
33
MUO-018876/01: Šibičnjak: šibičnjak
MUO-018876/01: Šibičnjak: šibičnjak
34
MUO-018876/02: Vazica (dio garniture za stol): vazica
MUO-018876/02: Vazica (dio garniture za stol): vazica
35
MUO-018876/03: Vazica (dio garniture za stol): vazica
MUO-018876/03: Vazica (dio garniture za stol): vazica
36
MUO-018876/04: Vazica (dio garniture za stol): vazica
MUO-018876/04: Vazica (dio garniture za stol): vazica
37
MUO-018876/05: Tanjurić (dio garniture za stol): tanjurić
MUO-018876/05: Tanjurić (dio garniture za stol): tanjurić
38
MUO-018876/06: Vaza: vaza
MUO-018876/06: Vaza: vaza
39
MUO-025193: Pierrot i Colombina: figuralna grupa
MUO-025193: Pierrot i Colombina: figuralna grupa
40
MUO-035569/01: Desertni tanjurić: tanjurić desertni
MUO-035569/01: Desertni tanjurić: tanjurić desertni
41
MUO-035569/02: Tanjurić: tanjurić
MUO-035569/02: Tanjurić: tanjurić
42
MUO-035569/03: Tanjurić: tanjurić
MUO-035569/03: Tanjurić: tanjurić
43
MUO-035569/04: Tanjurić: tanjurić
MUO-035569/04: Tanjurić: tanjurić
44
MUO-035569/05: Tanjurić: tanjurić
MUO-035569/05: Tanjurić: tanjurić
45
MUO-035569/06: Tanjurić: tanjurić
MUO-035569/06: Tanjurić: tanjurić
46
MUO-035569/07: Tanjurić: tanjurić
MUO-035569/07: Tanjurić: tanjurić
47
MUO-035569/08: Tanjurić: tanjurić
MUO-035569/08: Tanjurić: tanjurić
48
MUO-035569/09: Tanjurić: tanjurić
MUO-035569/09: Tanjurić: tanjurić
49
MUO-035569/10: Plitki tanjur: tanjur plitki
MUO-035569/10: Plitki tanjur: tanjur plitki
50
MUO-035569/11: Plitki tanjur: tanjur plitki
MUO-035569/11: Plitki tanjur: tanjur plitki
51
MUO-035569/12: Plitki tanjur: tanjur plitki
MUO-035569/12: Plitki tanjur: tanjur plitki
52
MUO-035569/13: Plitki tanjur: tanjur plitki
MUO-035569/13: Plitki tanjur: tanjur plitki
53
MUO-035569/14: Plitki tanjur: tanjur plitki
MUO-035569/14: Plitki tanjur: tanjur plitki
54
MUO-035569/15: Plitki tanjur: tanjur plitki
MUO-035569/15: Plitki tanjur: tanjur plitki
55
MUO-035569/16: Plitki tanjur: tanjur plitki
MUO-035569/16: Plitki tanjur: tanjur plitki
56
MUO-035569/17: Pladanj (okrugli): pladanj, okrugli
MUO-035569/17: Pladanj (okrugli): pladanj, okrugli
57
MUO-035576/01: Šalica: šalica
MUO-035576/01: Šalica: šalica
58
MUO-035576/02: Šalica: šalica
MUO-035576/02: Šalica: šalica
59
MUO-035576/03: Šalica: šalica
MUO-035576/03: Šalica: šalica
60
MUO-035576/04: Tanjurić: tanjurić
MUO-035576/04: Tanjurić: tanjurić
61
MUO-035576/05: Tanjurić: tanjurić
MUO-035576/05: Tanjurić: tanjurić
62
MUO-035576/06: Tanjurić: tanjurić
MUO-035576/06: Tanjurić: tanjurić
63
MUO-037099: Zdjela za juhu: zdjela za juhu
MUO-037099: Zdjela za juhu: zdjela za juhu
64
ZAG-0557/01: Pepeljara: pepeljara
ZAG-0557/01: Pepeljara: pepeljara
65
ZAG-0557/02: Pepeljara: pepeljara
ZAG-0557/02: Pepeljara: pepeljara
66
ZAG-0490/04: Šalica: šalica
ZAG-0490/04: Šalica: šalica
67
ZAG-0490/05: Šalica: šalica
ZAG-0490/05: Šalica: šalica
68
ZAG-0490/06: Šalica: šalica
ZAG-0490/06: Šalica: šalica
69
ZAG-0490/07: Šalica: šalica
ZAG-0490/07: Šalica: šalica
70
ZAG-0490/08: Šalica: šalica
ZAG-0490/08: Šalica: šalica
71
ZAG-0490/09: Tanjurić: tanjurić
ZAG-0490/09: Tanjurić: tanjurić
72
ZAG-0490/10: Tanjurić: tanjurić
ZAG-0490/10: Tanjurić: tanjurić
73
ZAG-0490/11: Tanjurić: tanjurić
ZAG-0490/11: Tanjurić: tanjurić
74
ZAG-0490/12: Tanjurić: tanjurić
ZAG-0490/12: Tanjurić: tanjurić
75
ZAG-0490/13: Tanjurić: tanjurić
ZAG-0490/13: Tanjurić: tanjurić
76
ZAG-0490/02: Vrčić: vrčić
ZAG-0490/02: Vrčić: vrčić
77
ZAG-0490/01: Kanta za kavu: kanta za kavu
ZAG-0490/01: Kanta za kavu: kanta za kavu
78
ZAG-0490/03: Šećernica s poklopcem: šećernica s poklopcem
ZAG-0490/03: Šećernica s poklopcem: šećernica s poklopcem
79
ZAG-0540: Zdjelica: zdjelica
ZAG-0540: Zdjelica: zdjelica
80